Automaatio yritysten tietoturvan tukena

Turvallisuus on aina ollut tärkeä osa-alue yrityksen toiminnassa, mutta valitettavasti se on jäänyt usein taka-alalle, kun pääpaino liiketoiminnassa on ollut trendien ja asiakkaan mieltymysten seuraaminen ja pyrkimys pysyä näiden perässä. Nyt tietoturva on noussut viimeinkin noussut näkyvämmin valokeilaan uuden EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaan tulemisen myötä. Yritykset eivät ole koskaan aiemmin joutuneet noudattamaan näin tiukkaa yleistä lainsäädäntöä tietoturvan osalta, mutta tietoturva ei ole sentyyppinen ongelma, josta yritys selviää pelkillä lisäinvestoinneilla, vaan sen on muutettava koko ajattelutapaansa turvallisuutta koskien. Yritykset ovat alkaneet ottaa käyttöön viimeinkin joitain tietoturvaan liittyviä lähestymistapoja, mutta muutos ei ole niin läpikotainen ja pikainen kuin nykypäivän asettamat haasteet edellyttäisivät. 2000-luvulla yritysten tietoturva kohtaa useita haasteita, joihin turvallisuuden on vastattava.

Automaatio yritysten tietoturvan tukena

Suurin tietoturvariski on ihminen

Vaikka tietoturvan osalta kiinnitetään yleensä huomiota lähinnä ohjelmistojen turvallisuuteen, on tietoturvaan liittyvissä murroissa kuitenkin syypäänä yhä kaikkein yleisimmin ihminen. Joidenkin tutkimusten mukaan inhimillinen virhe on syynä jopa yhdeksässä kymmenestä tietoturvavuodosta. Vaikka työntekijöiltä tuleekin edellyttää parempaa koulutusta tietoturvan osalta, on tässä kuitenkin kyseessä pohjimmiltaan ongelma tietoturvan arkkitehtuurissa. Inhimillisten virheiden täydellinen ennaltaehkäisy on mahdotonta, mutta virheen riskiä voi pienentää kiristämällä käyttöoikeuksia ja lisäämällä prosessien automaatiota. Automaattiset ohjelmistoagentit saattavat olla oivallinen vaihtoehto tämän ongelman ratkaisemisessa. Niiden käyttörajoitukset ovat etukäteen asetetut ja niiden on huomattavasti hankalampi sallia virheellisiä käyttäjiä. Ohjelmistoagentit voivat ristiintarkastaa käyttölupia ja oikeuksia sekä ulkoisilta asiakkailta että myös oman sisäisen organisaation jäseniltä. Yritysmaailma on yleensä asettanut tehokkuuden turvallisuuden edelle, mutta vastakkainasettelun ei tarvitse olla niin suuri kuin millaisena se nykyään nähdään. Tekoälyn kehittyessä automaattiset tarkastukset voivat turvata tietoon käsiksi pääsemistä, ja tekoälyn ohjaamat ohjelmistoagentit voivat käsitellä suurimman osat tehtävistä, jolloin lopputulokseen pääsemisessä itse asiassa säästetään aikaa.

Suurin tietoturvariski on ihminen

Tietoturvatarkastukset

Säännöllisille tietoturvatarkastuksille annetaan vielä tätä nykyä hyvin vähän painoarvoa. Yhä useammat organisaatiot ymmärtävät tarpeen tietoturvaan ja siihen liittyviin resursseihin investoimiseen, mutta monella yrityksellä asia jää pelkkään järjestelmän valjastamiseen käyttöön sen sijaan, että keskityttäisiin järjestelmän säännölliseen ylläpitoon ja tarkkailuun. Jokainen yritys tarvitsee oman tietoturvatiimin. IT-tiimin ei ole syytä olla vastuusta yrityksen tietoturvasta sen enempää kuin toimistopäällikön olisi syytä olla vastuussa toimiston järjestyksenvalvonnasta. Suuri osa ennaltaehkäisevän tietoturvahallinnoinnin ylläpidosta on kuitenkin mahdollista automatisoida, mikä tarjoaa ylimääräisen ja jatkuvan järjestelmän toiminnan tarkkailumahdollisuuden. Järjestelmätarkastusten automatisoinnista tulee merkittävä tekijä tulevaisuuden yrityksissä. Tällä hetkellä organisaatiot ovat riippuvaisempia kuin koskaan kolmannen osapuolen palveluntarjoajista ja kumppanuusyhteistyöstä teknologisten toimintojensa tuen suhteen, mikä luo omalta osaltaan suurempia riskejä. Palveluiden tarkkailun tulee olla jatkuvaa eikä pelkkä toimivuustarkastus käyttöönoton yhteydessä ole riittävä.

Tietoturvatarkastukset

Tietoturva asiakkaan kannalta

Eräs suurimmista muutoksista yritysten tietoturva-ajattelussa on kasvava ymmärrys siitä, kuinka nopeasti tietoturvallisuudesta on tulossa avaintekijä asiakassuhteiden ylläpitämisen varmistamisessa. Tietoturva ei ole enää asia, joka hyppää asiakkaiden mieleen silloin, kun kyseessä on jo tapahtunut tietomurto, vaan turvallisuus on myyntitekijä, jota asiakkaat eivät enää odota itsearvoisesti. Uudet yleiset tietosuoja-asetukset ovat loistava esimerkki asiakkaiden kasvavasta ymmärryksestä tietoturvallisuuden vaatimusten suhteen. Kun asiakkaille annetaan valta päättää jakamastaan henkilökohtaisesta tiedosta, on myös yritysten tehtävä samaan aikaan lisätoimia näiden tietojen turvallisen käytön ja säilyttämisen turvaamiseksi, sekä näistä toimenpiteistä tiedottamiseksi asiakkaille.

Myös tässä asiassa automaatio voi toimia tärkeässä roolissa suojattujen tietojen käsittelyssä. Tekoälyn ohjaamat ohjelmistoagentit tarjoavat tiukasti määritellyn hallinnan ja pääsyn näihin tietoihin, minkä lisäksi ne varmistavat selkeästi henkilön antaman tietojen käyttöluvat ja pitävät yllä näitä tietoja käyttäjän vuorovaikutuksen perusteella. Tulevaisuudessa yritysten tietoturva ei ole pelkkää tietojen suojaamista, vaan myös tärkeää vuorovaikutusta asiakkaan kanssa.